Imparatia cerurilor online dating

Sfântul Nil învăţând pe cei ce se rugau stăruitor, cu bărbăţie să păzească rodul rugăciunii, ca osteneala lor să nu fie zadarnică, zice aşa: „Rugându-te cum se cuvine, aşteaptă cele ce nu se cuvin şi stai cu bărbăţie păzindu-ţi rodul tău.

Doar pentru acest lucru eşti hotărât de la început: să lucrezi şi să păzeşti.

Cei ce rabdă astfel, curăţindu-şi inimile prin sfinţita liniştire şi printr-însa s-au unit în chip negrăit cu lumina cea mai presus de simţuri şi de minte, văd în sine pe Dumnezeu, ca într-o oglindă.

Deci liniştirea este o grabnică şi scurtă îndrumare ca ceea ce ne uneşte mai cu spor cu Dumnezeu, mai ales pe cei ce o ţin pe ea în toată plinătatea.

Să fie ştiut (vorbire către cei prea proşti, asemenea mie), că întreaga nevoinţă monahală prin care, cu ajutorul lui Dumnezeu, s-ar îndemna cineva spre dragoste faţă de aproapele şi Dumnezeu, spre blândeţe, smerenie şi răbdare şi spre toate celelalte porunci ale lui Dumnezeu şi ale Sfinţilor Părinţi, spre o supunere desăvârşită lui Dumnezeu cu sufletul şi cu trupul, spre post, priveghere, lacrimi, mătănii şi alte oboseli ale trupului, spre săvârşirea cea atotstăruitoare a pravilei din biserică şi chilie, spre îndeletnicirea tainică cu rugăciunea minţii, spre plâns şi cugetare despre moarte: toată această nevoinţă, până când încă mintea e cârmuită de stăpânirea de sine şi voinţa omenească, cu certitudine se numeşte lucrare, însă nicidecum vedere.Mai înainte de a arăta de unde îşi are cel dintâi început această dumnezeiască rugăciune, trebuie să cunoaştem următoarele: să se ştie, că după scrierile Sfinţilor şi purtătorilor de Dumnezeu Părinţilor noştri, sunt două rugăciuni ale minţii: una a începătorilor, care face parte din lucrare, iar alta a celor desăvârşiţi, care face parte din vedere; aceea este începutul, iar aceasta sfârşitul, pentru că lucrarea este suirea spre vedere.Însă trebuie ştiut că, după Sfântul Grigorie Sinaitul, primele vederi sunt opt, pe care enumerându-le, el zice aşa: „Zicem că sunt primele opt vederi.Astfel, Fecioara cea plină de daruri, alegându-şi cele mai de cuviinţă şi mai potrivite în toată firea, socotea rugăciunea minţii drept minunată şi preaslăvită şi mai bună decât orice cuvânt.Căutând însă cum să vorbească cu Dumnezeu mai meşteşugit şi mai de aproape, ea venea spre El cu o rugătoare hirotesită de Sine (Sfinţită prin puterea mâinilor) sau, mai bine zis, ca una ce e aleasă de Dumnezeu“.

Search for imparatia cerurilor online dating:

imparatia cerurilor online dating-27imparatia cerurilor online dating-32imparatia cerurilor online dating-27

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

One thought on “imparatia cerurilor online dating”

  1. My parents are kicking me out after December and I'd like to meet a woman with a lot of money so we can have fun. Since I don't really need this, you might not hear back from me, but I do appreciate all your notes. I seem to be attracted to tall women with dark hair, smallish head, elongated torso, with natural finger nails (NO PAINTED HUSSIES!!! Location: Perth, Australia Name: Buzet I am looking for someone who can hold my attention, keep up with me, and who knows how to dress a wound. I keep in shape by chasing chickens around my back yard. Location: Nova Scotia, Canada Name: Fuad Ladies, I'm still available.